Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLANECENTER.COM

§1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy Plane Center dostępny pod adresem internetowym www.planecenter.pl prowadzony jest przez Wojciecha Żakiewicza, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Wojciech Żakiewicz w Katowicach 40-026, ul. Wojewódzka 27/5a, NIP: 6342832149, REGON: 360020392

  Dane kontaktowe:
  • Adres pocztowy: Wojciech Żakiewicz, Katowice 40-723, Wojewódzka 27/5a
  • Adres poczty elektronicznej: info@planecenter.com
  • Kontakt telefoniczny: +48 797617208

 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

  Sklep internetowy – sklep prowadzony przez Wojciecha Żakiewicza, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Wojciech Żakiewicz w Katowicach 40-026, ul. Wojewódzka 27/5a, NIP: 6342832149, pod adresem internetowym www.planecenter.pl

  Sprzedawca – Wojciech Żakiewicz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Wojciech Żakiewicz w Katowicach 40-026, ul. Wojewódzka 27/5a, NIP: 6342832149

  Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego.

  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, określające rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

  Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których Sprzedawca skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym, powierzy zamówiony towar przewoźnikowi oraz dostarczy zamówiony towar za pośrednictwem przewoźnika do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu.

  Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

  Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

  Koszyk – funkcjonalność Sklepu internetowego umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Klienta produktów do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikację danych zamówienia takich jak: liczba produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.

  Konto Klienta – konto Klienta pozwalające na korzystanie ze Sklepu internetowego.

  Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

  Magazyn – magazyn zlokalizowany Panewnicka 343a, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

  K.c. – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2018.1025 t.j. z dnia 2018.05.29 ze zm.).

  RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 3. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

 4. Do przeglądania stron internetowych Sklepu internetowego w tym przeglądania asortymentu Sklepu internetowego oraz składanie zamówień, niezbędne jest:
  • posiadanie urządzenia końcowego (komputer lub inne urządzenie multimedialne)
   z dostępem do Internetu;
  • posiadanie przeglądarki internetowej typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji;
  • posiadanie aktywnego loginu i hasła – nadanych Klientowi przez Sprzedawcę.

 5. Klient, korzystający ze Sklepu internetowego zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu zgodnie z obowiązującymi przepisami, postanowieniami przedmiotowego Regulaminu oraz
  z poszanowaniem dobrych obyczajów i dóbr osobistych innych podmiotów. Zabronione jest dostarczanie przez Klienta treści bezprawnych oraz działanie polegające na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam), prowadzenie na stronach internetowych Sklepu internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej.

 6. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego możliwe jest po zarejestrowaniu się.
 1.  

§2. Rejestracja i logowanie

 

 1. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia
  i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.planecenter.com.

 2. Konto klienta umożliwia korzystanie z funkcjonalności Sklepu internetowego po zalogowaniu
  w tym do: 
  • wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy;
  • składanie zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez Klienta danych;
  • tworzenie listy zakupów;
  • przeglądanie historii zamówień;
  • zamówienie i rezygnację z zamówienia newslettera;
  • korzystanie z kodów rabatowych;
  • dokonywania płatności za zamówienia przy odbiorze.

 3. Klient może zarejestrować Konto Klienta w Sklepie internetowym po wyborze na stronie głównej Sklepu internetowego zakładki „Logowanie/Rejestracja” oznaczonej ikoną człowieka. 

 4. Zarejestrowanie Konta Klienta w Sklepie internetowym wymaga nadania sobie przez Klienta indywidualnego loginu i hasła startowego. Login i hasło Klient może nadać i zapisać po wybraniu odpowiedniej opcji w zakładce jak powyżej.

 5. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia Konta Klienta, realizacji
  i obsługi zamówień złożonych w Sklepie internetowym, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu założenia Konta Klienta. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do założenia Konta Klienta.

 6. Po pierwszym zarejestrowaniu się na stronie Sklepu, na adres poczty elektronicznej Klienta przyjdzie wiadomość e-mail z linkiem weryfikacyjnym i aktywującym Konto Klienta. Po jego aktywacji Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego zostaje zawarta, zaś proces rejestracji zostaje zakończony. 

 7. Po weryfikacja i aktywacji Konta Klienta za pośrednictwem linku, o którym mowa w ust. 6, Klient zostaje automatycznie przekierowany do panelu logowania, który wymusza na nim ustawienie nowego hasła do logowania, jednocześnie przypisując je do konkretnego loginu Klienta.

 8. Hasło powinno składać się z 9 znaków w tym co najmniej jeden dużej litery, co najmniej jeden cyfry oraz co najmniej jednego znaku specjalnego (np. @!$).

 9. Rejestracja w Sklepie internetowym jest nieodpłatna i świadczona przez czas nieokreślony. Klient może zrezygnować z prowadzenia konta w Sklepie internetowym i zażądać jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia konta nie są pobierane jakiekolwiek opłaty.
  W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu internetowego należy skontaktować się telefonicznie pod nr telefonu 797617208 bądź e-mailowo info@planecenter.com Usunięcie konta następuje niezwłocznie
  i oznacza rozwiązanie przez Klienta umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie konta Klienta.

 10. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług droga elektroniczną
  w przypadkach:
  1. naruszenie przez Klienta przy korzystaniu ze Sklepu internetowego powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich (w tym w szczególności praw na dobrach niematerialnych), dóbr osobistych osób trzecich lub zasad współżycia społecznego;
  2. inne powtarzające się naruszenie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu;
  3. korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie;
  4. przesyłanie lub umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

 11. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przesyłane jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany przez Klienta do kontaktu.

 12. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze stron skutkuje zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta ze Sklepu internetowego.

§3. Informacje o produktach

 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 K.c.
 2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu internetowego zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich. Ceny mogą być nadto podane w innych walutach. 
 3. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.
 5. Sprzedawca może przeprowadzać akcje promocyjne oraz wyprzedaże na odrębnie określonych zasadach.

§4. Warunki składania i realizacji zamówień

 1. Klient może dokonać zakupu towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego przez złożenie zamówienia. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu przez stronę internetową Sklepu internetowego www.planecenter.com.
 2. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu
  w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 3. W celu złożenia zamówienia należy:
  • wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „dodaj do koszyka” (lub równoznaczny);
  • wybrać sposób dostawy (sposób dostarczenia produktu);
  • wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu, a także podać numer telefonu do kontaktu w sprawie odbioru;
  • wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia (jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT);
  • wybrać formę płatności;
  • kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” albo „Zamawiam i płacę przy odbiorze” lub równoznaczny – w zależności od wyboru formy płatności.
 4. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę towaru, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia,
  w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami
  i kosztami dostarczenia towaru.

 5. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

 6. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży towaru będącego przedmiotem zamówienia.

 7. Towar zamówiony w Sklepie internetowym może zostać dostarczony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicę, w tym poza obszar Unii Europejskiej.

 8. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.
  Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą do zawarcia umowy dotyczącej tego zamówienia. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji wraz z załącznikami w formacie pdf w postaci niniejszego Regulaminu.

 9. Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność z góry, powinien uiścić cenę oraz koszty dostarczenia towaru w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania wiadomość elektronicznej
  z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji. W przypadku braku zapłaty w powyższym czasie, zamówienie jest anulowane, a informacja o tym jest wysyłana do Klienta. Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność przy odbiorze zamówionego towaru (płatność za pobraniem), zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki zawierającej zamówiony towar.
 10. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta. W takim przypadku zamówienie jest anulowane. Anulowanie zamówienia z przyczyn wskazanych w niniejszym punkcie może nastąpić nie później niż do dnia upływu terminu realizacji zamówienia, a jeżeli termin ten nie został określony,
  w terminie 30 dni od daty jego przyjęcia do realizacji przez Sprzedawcę.

 11. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego i dokładnego adresu, pod który ma być dostarczony przedmiot zamówienia (w przypadku zamówienia z wysyłką). W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.

§5. Formy płatności 

 1. Zamówienia złożone w Sklepie internetowym mogą być opłacone z góry (przed odbiorem przedmiotu zamówienia) lub przy odbiorze przedmiotu zamówienia.

 2. Dostępne formy płatności zależne są od tego, czy zamówienie jest opłacane z góry czy z dołu jak również są uzależnione od sposobu dostarczenia przedmiotu zamówienia. Forma płatności może być ponadto uzależniona od rodzaju produktu i wartości zamówienia. 

 3. Płatności z góry mogą być uiszczane: przelewem bankowym, kartą płatniczą akceptowaną przez Sprzedawcę.

 4. Płatności przy odbiorze mogą być uiszczane gotówką (w przypadku niektórych doręczycieli akceptowane są również karty płatnicze). W przypadku płatności z góry, realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Sprzedawcę pełnej płatności lub – w wypadku płatności obsługiwanych przez Podmiot realizujący płatności – po potwierdzeniu przez taki podmiot poprawnego wykonania pełnej płatności.

 5. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać
  z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe.

§6. Realizacja zamówień

 1. Na stronie internetowej Sklepu internetowego zawarta jest informacja o liczbie dni roboczych w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.

 2. W związku z realizacją zamówienia do Klienta wysyłana jest na adres e-mail komunikacja dotycząca bieżącego przebiegu składania i realizacji zamówienia (status zamówienia). W ramach tej komunikacji Sprzedawca może wysyłać informację o nieukończonym zamówieniu oraz – po zrealizowaniu zamówienia – Sprzedawca wysyła do Klienta podziękowania z prośbą o wyrażenie swojej opinii dotyczącej zamówienia. Wyrażenie takiej opinii przez Klienta jest dobrowolne.

 

§7. Postanowienia dotyczące umów z Klientami niebędącymi Konsumentami

 1. W stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem odpowiedzialność kontraktowa Usługodawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, ograniczona jest do wysokości zapłaconej ceny za usługę. 

 2. Odpowiedzialność Usługodawcy w powyższym zakresie nie obejmuje korzyści, które Klient niebędący Konsumentem mógłby osiągnąć, gdyby szkody mu nie wyrządzono.

 3. W przypadku zwrotu towaru, klient nie będący konsumentem zobowiązany jest do poniesienia kosztów związanych ze zwrotem towaru, w tym koszty przesyłki, koszty opakowania towaru i koszty zabezpieczenia towaru przed uszkodzeniami w transporcie. 

§8. Reklamacja i odstąpienie od umowy

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy Kodeks cywilny w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

 2. Reklamacja może być zgłoszona drogą e-mailową lub listownie. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało dane umożliwiające zidentyfikowanie zamówienia (m.in. imię, nazwisko, nr NIP, adres do korespondencji, nr telefonu, nr zamówienia, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę i okoliczności jej stwierdzenia). Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć dowód zakupu towaru (kopia paragonu, faktury itp.).

 3. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

 4. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną,
  w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego, można składać drogą e-mailową na adres reklamacje@planecenter.com lub telefonicznie pod nr telefonu 797617208

 5. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

 6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedawca niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sprzedawca zwróci należność niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 7. Klient posiadający status konsumenta może w terminie 14 dni odstąpić od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu. W takim wypadku w ww. terminie Klient zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz ze wskazaniem nr rachunku bankowego, na który winien nastąpić zwrot żądanych kwot i zwrócić zakupiony towar wraz z dowodem zakupu Sprzedawcy na adres Panewnicka 343a Zwrot towaru musi nastąpić w terminie kolejnych 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przy czym oświadczenie może zostać złożone w formie elektronicznej na adres: zwroty@planecenter.com

 

§9. Newsletter

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola
  wyrażając zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).
 2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej wysyłana jest informacja w formie e-mail. Newsletter zawiera
  w szczególności informacje o ofercie produktów, aktualnych promocjach oraz inne informacje o produktach oferowanych przez Sprzedawcę. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie.
 3. Klient może w każdej chwili bez podania przyczyny zmienić adres e-mail na który jest wysłany Newsletter lub zrezygnować z otrzymywania Newsletteru poprzez link dezaktywujący wysyłany wraz z Newsletterem lub poprzez złożenie oświadczenia woli na adres e-mail info@planecenter.com

 

§10. Ochrona Danych Osobowych i pliki cookies

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

 

§11. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.

 2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Sklepu internetowego były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu internetowego.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie powiadomiony przez umieszczenie informacji na stronie www.planecenter.com

 4. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez Klienta.

 5. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.07.2023